Print this page

Strona główna

Muzeum Dawnego Kupiectwa wspólnie z Muzeum Modeli Papierowych w Policach nad Metuji realizuje projekt „Tradycja w nowej szacie” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000775.

plakatplakat

 GODZINY OTWARCIA EKSPOZYCJI

MAJ - WRZESIEŃ

wtorek - piątek: 10.00 - 17.00

sobota - niedziela: 11.00 - 17.00

PAŹDZIERNIK - KWIECIEŃ

wtorek - piątek: 10.00 - 16.00

sobota - niedziela: 11.00 - 17.00

Zalecamy rozpoczęcie zwiedzania minimum na pół godziny przed zamknięciem Muzeum

 

Ceny biletów

normalne - 6,-zł

ulgowe i wycieczkowe - 4,-zł

oprowadzanie wycieczek - 30,-zł

lekcje muzealne - 30,-zł

W piątek wstęp bezpłatny 

 

----------------------------------------


 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„POMNIKI PRZYRODY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ”Organizatorzy:
-    Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy,
-    Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”,
-    Nadleśnictwo Świdnica,
-    Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej.


Cele konkursu:
-    budzenie zainteresowań młodzieży walorami turystyczno-krajoznawczymi powiatu świdnickiego,
-    rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej „małej Ojczyzny”.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1.    Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół świdnickich: najstarszych klas szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych.
2.    Konkurs jest indywidualny.
3.    Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia przedstawiająca pomnik przyrody znajdujący się na terenie powiatu świdnickiego (w tym w Świdnicy).
4.    Rejestr pomników przyrody województwa dolnośląskiego, w tym miejscowości powiatu świdnickiego można odnaleźć pod poniższym linkiem:
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/rejestr-form-ochrony-przyrody
5.    Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.
6.    Uczestnik dostarcza na konkurs prace w postaci odbitek na papierze fotograficznym formatu A4 (297 x 210 mm). Nie będą przyjmowane zdjęcia w formie cyfrowej.
7.    Fotografie należy opisać podając: imię i nazwisko autora zdjęcia, nazwę szkoły (z podaniem klasy), nazwę obiektu oraz miejscowość, w której się on znajduje.
8.    Do zdjęć powinna być dołączona karta zgłoszeniowa wypełniona czytelnym pismem. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa będą dostępne na stronach internetowych:
-    www.muzeum-kupiectwa.pl
-    www.ks-j.pl
9.    Fotografie nie spełniające kryteriów przedstawionych w regulaminie, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
Prace należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „POMNIKI PRZYRODY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ” w dniach od 16 do 31 października 2017 r.:
-    osobiście do sekretariatu Muzeum Dawnego Kupiectwa, Świdnica ul. Wewnętrzna 2 (od wtorku do piątku) w godzinach 10.00-15.00,
-    lub pocztą na adres: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica.
10.    Z nagrodzonych oraz zakwalifikowanych przez Jury zdjęć zostanie przygotowana w grudniu 2017 r. wystawa czasowa.
11.    Po zakończeniu wystawy prace będzie można odebrać w Muzeum Dawnego Kupiectwa od 16 do 31 stycznia 2018 r., od wtorku do piątku w godz. 10.00–15.00. Prace nieodebrane przejdą na własność organizatorów.
12.    Koszty dostarczenia/przesłania fotografii ponosi uczestnik konkursu.
13.    Fotografie uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu.

NAGRODY
1.    Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu oceni powołane przez Organizatorów Jury.
2.    Prace zgłoszone do Konkursu zostaną ocenione według następujących kryteriów:
a)    zgodność z zakresem tematycznym,
b)    walory artystyczne i estetyczne.
3.    O terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani. Dodatkowo informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatorów.
4.    Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za I, II i III miejsce.
5.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.
6.    Werdykt Jury jest nieodwołalny.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz przeniesieniem praw autorskich w całości na rzecz Organizatorów.
2.    Zgłaszający prace oświadcza, że jest autorem zdjęć nadesłanych na konkurs i nie naruszają one jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
3.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji w prasie oraz innych publikacjach pokonkursowych mających na celu reklamę konkursu fotograficznego.
4.    We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy.
5.    W razie potrzeby dodatkowych informacji udziela:
-    Zbigniew Malicki z Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Dawnego Kupiectwa, tel. 74/8521291.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARTA ZGŁOSZENIOWA
na konkurs fotograficzny „POMNIKI PRZYRODY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ”


Prosimy umieścić niniejszą kartę zgłoszeniową w kopercie wraz z fotografiami.


Prosimy wypełnić czytelnie:
Imię i nazwisko: ..............................................................
Adres zamieszkania: .......................................................................
Nazwa szkoły (z podaniem klasy): .................................................................
Nr telefonu/email: ...........................................................
Tytuł pracy/prac:
1.    ......................................................................................
2.    .....................................................................................
3.    .....................................................................................


Akceptuję regulamin konkursu fotograficznego „POMNIKI PRZYRODY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ”, zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w zbiorze danych organizatorów Konkursu oraz na ich przetwarzanie i wykorzystywanie w promocji Konkursu. Oświadczam, że jestem autorem zdjęć nadesłanych na konkurs i nie naruszają one jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.


..............................                        ...........................................
         data                                                   czytelny podpis

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Film

 

 

 

 Film o Muzeum

 

 

 

 

 

 

Herb   Film o Świdnicy w telewizji czeskiej

 

 

Zdjęcie

 

 

     Panoramy wirtualne Muzeum

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook    Facebook

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne od pracy w 2017 r.

1 stycznia (niedziela) Nowy Rok

6 stycznia (piątek) Święto Trzech Króli

16 kwietnia (niedziela) Wielkanoc (pierwszy dzień świąt)

17 kwietnia (poniedziałek) Wielkanoc (drugi dzień świąt)

1 maja (poniedzialek) Święto Pracy

3 maja (środa) Święto Konstytucji 3 Maja

4 czerwca (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego

15 czerwca (czwartek) Boże Ciało

15 sierpnia (wtorek) Wniebowzięcie NMP

1 listopada (środa) Dzień Wszystkich Świętych

11 listopada (sobota) Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia (poniedziałek) Boże Narodzenie (pierwszy dzień

26 grudnia (wtorek) Boże Narodzenie (drugi dzień)