Print this page

Sprzedaż biletów


uzeum jest otwarte:

MAJ - WRZESIEŃ

wtorek - piątek: 10.00 - 17.00

sobota - niedziela: 11.00 - 17.00

 

PAŹDZIERNIK - KWIECIEŃ

wtorek - piątek: 10.00 - 16.00

sobota - niedziela: 11.00 - 17.00

 

Zalecamy rozpoczęcie zwiedzania minimum na pół godziny przed zamknięciem Muzeum.

 

Grupy zorganizowane proszone są o zgłaszanie chęci zwiedzania Muzeum najpóźniej na dzień przed planowaną wizytą. Tel. 74/852-12-91.

 

 
eny biletów:
Bilety wstępu do Muzeum:
normalny 10,-zł, ulgowy i wycieczkowy 6,-zł

Karnet muzeum + wieża ratuszowa: 
normalny 15, -zł, ulgowy i wycieczkowy 9,-zł

oprowadzanie wycieczek (ok. 45 min.) - 40,-zł
lekcje muzealne (ok. 45 min.) - 40,-zł

 W piątek wstęp bezpłatny

 Muzeum w 2023 roku jest nieczynne w następujące dni:

1 stycznia (niedziela) - Nowy Rok
6 stycznia (piatek) - Święto Trzech Króli

9 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
10 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (poniedziałek)
- Święto Pracy
3 maja (środa) - Święto Konstytucji 3 Maja
28 maja (niedziela) - Zielone Świątki
8 czerwca (czwartek
) - Boże Ciało
15 sierpnia (wtorek
) - Wniebowzięcie NMP
1 listopada(środa
) - Wszystkich Świętych
11 listopada (sobota
) - Święto Niepodległości
25 grudnia (
poniedziałek) - Boże Narodzenie
26 grudnia (wtorek
) - Boże Narodzenie


egulamin zwiedzania Muzeum Dawnego Kupiectwa

 I. DNI I GODZINY OTWARCIA
1.    Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy (zwane dalej „Muzeum”) jest otwarte dla zwiedzających:
•    Od V do IX wtorek – piątek 10:00 – 17:00, sobota – niedziela 11:00 – 17:00
•    Od X do IV wtorek – piątek 10:00 – 16:00, sobota – niedziela 11:00 – 17:00
2.    Muzeum zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w podanych w pkt. 1 dniach i godzinach otwarcia. Aktualne godziny otwarcia dostępne są na stronie internetowej www.muzeum-kupiectwa.pl oraz w recepcji Muzeum.
3.    Ze względu na czas zwiedzania ostatnie wejście na wystawy następuje 30 minut przed zamknięciem Muzeum.

II.    OPŁATY I ZNIŻKI
1.    Zwiedzanie Muzeum jest odpłatne we wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele. Aktualny cennik biletów dostępny jest w recepcji Muzeum oraz na stronie internetowej www.muzeum-kupiectwa.pl.
2.    W piątki zwiedzanie Muzeum jest bezpłatne.
3.    W Muzeum obowiązują następujące rodzaje biletów uprawniających do zwiedzania:
               - bilet normalny,
               - bilet ulgowy/wycieczkowy,
               - karnet Muzeum + Wieża Ratuszowa normalny,
               - karnet Muzeum + Wieża Ratuszowa ulgowy.

4.    Opłata za usługę przewodnika muzealnego wynosi 40,00 zł (grupy do 30 osób). W przypadku większych grup następuje ich dzielenie i opłatę pobiera się odpowiednio do ilości grup (np. grupa 50 osobowa jest dzielona na dwie grupy po 25 osób i wtedy opłata za usługę przewodnicką wynosi odpowiednio 2 x 40 zł = 80 zł).
5.    Opłata za lekcję muzealną wynosi 40,00 zł. Opłata ta nie obejmuje zwiedzania Muzeum.
6.    Ze względu na czas zwiedzania bilety są sprzedawane najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Muzeum w danym dniu.
7.    Bilet lub inną formę potwierdzenia jego zakupu należy zachować do kontroli.
8.    Bilety ulgowe za zwiedzanie Muzeum przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:
•    uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
•    studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich,
•    emerytom i rencistom,
•    opiekunom osób niepełnosprawnych,
•    osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”,
•    nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo – wychowawczych i resocjalizacyjnych,
•    rodzicom posiadaczom „Karty Dużej Rodziny”,
•    wycieczkom – za wycieczkę uznaje się grupę złożoną z co najmniej 10 osób.
9.    Wstęp bezpłatny za zwiedzanie Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
•    pracownikom muzeów,
•    opiekunom i przewodnikom grup zorganizowanych, zwiedzających Muzeum,
•    dzieciom do lat 7,
•    osobom, które ukończyły 75. rok życia
•    posiadaczom Karty Polaka
•    dzieciom posiadaczom Karty Dużej Rodziny
•    członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
•    osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,
•    osobom upoważnionym przez Dyrektora Muzeum.

 III. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1.    Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
2.    Grupa zorganizowana ze względów bezpieczeństwa nie może liczyć więcej niż 30 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.). Większe grupy dzielone są na części.
3.    Grupy zorganizowane, liczące minimum 10 osób, na życzenie i za osobną opłatą
(dział II pkt 4) oprowadza przewodnik muzealny.
4.    Na terenie Muzeum grupy zorganizowane może oprowadzać przewodnik muzealny lub inny, upoważniony przez Dyrektora Muzeum.
5.    W Muzeum obowiązuje rezerwacja - z wyprzedzeniem minimum 3 dni robocze - terminów zwiedzania dla grup zorganizowanych. Rezerwacji można dokonywać osobiście, telefonicznie: (74) 852 12 91 lub mailowo: edukacja@muzeum-kupiectwa.pl .
6.    Podczas dokonywania rezerwacji terminu zwiedzania Muzeum należy podać datę, godzinę, nazwę i adres instytucji/organizacji, wielkość grupy, przybliżony wiek uczestników, dane kontaktowe rezerwującego i opiekuna grupy.
7.    W przypadku braku rezerwacji terminu zwiedzania grupa zorganizowana musi liczyć się z: niedostępnością przewodnika, oczekiwaniem na zwiedzanie lub niewpuszczeniem do Muzeum (w przypadku jego zamknięcia dla zwiedzających).
8.    Rezerwujący ma prawo zrezygnować z zamówionego zwiedzania. Zaleca się dokonania rezygnacji nie później niż 1 dzień roboczy przed terminem zwiedzania, osobiście, telefonicznie: (74) 852-12-91 lub mailowo: edukacja@muzeum-kupiectwa.pl .
9.    W uzasadnionych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania przez grupy zorganizowane, z powiadomieniem rezerwujących.
10.    Grupy zorganizowane na terenie Muzeum pozostają pod nadzorem swoich opiekunów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie podopiecznych.
11.    Dzieci do 12. roku życia mogą przebywać na terenie Muzeum wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które biorą na siebie pełną odpowiedzialność za podopiecznych.
12.    Istnieje możliwość zwiedzania indywidualnego lub w grupach poniżej 10 osób z przewodnikiem za osobną opłatą (dział II pkt 4) w miarę dostępności przewodnika, pierwszeństwo mają grupy zorganizowane, które dokonały wcześniejszej rezerwacji usługi.
13.    Turyści indywidualni oraz grupy liczące do 20 osób mogą podczas zwiedzania korzystać z urządzeń elektronicznych – audioprzewodników. Wypożyczenie audioprzewodnika jest bezpłatne i następuje na życzenie zwiedzającego. Grupy zorganizowane chcące skorzystać z audioprzewodnika zobowiązane są do wcześniejszej rezerwacji urządzeń na dany dzień zwiedzania.
14.    Osoby korzystające z audioprzewodników powinny to robić zgodnie z instrukcją obsługi przekazaną przez obsługę Muzeum. Po zakończeniu zwiedzania należy oddać urządzenie w takim samym stanie technicznym w jakim było wypożyczone. Ewentualne koszty naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z audio przewodnikiem przez osobę wypożyczającą powinny zostać pokryte przez osobę wypożyczającą.
15.    Dozwolone jest w Muzeum bezpłatne fotografowanie i filmowanie na użytek prywatny, z zachowaniem bezpieczeństwa zwiedzających i eksponatów. Zabronione jest fotografowanie i filmowanie z użyciem dodatkowego oświetlenia (np. lampy błyskowej). Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zakazu fotografowania niektórych eksponatów.
16.    Fotografowanie i filmowanie w Muzeum dla celów komercyjnych jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Dyrektora Muzeum.
17.    Na terenie Muzeum zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla osób i mienia oraz utrudniających zwiedzanie.
      W szczególności zwiedzającym zabrania się:
•    wnoszenia oraz spożywania alkoholu,
•    palenia tytoniu i e-papierosów,
•    wnoszenia i używania środków odurzających,
•    spożywania posiłków i napojów,,
•    wnoszenia i wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących,
•    wnoszenia broni oraz wszelkich przedmiotów i substancji niebezpiecznych,
•    używania otwartego ognia,
•    wnoszenia na wystawy dużego bagażu (np. walizek) i długich parasoli,
•    dotykania eksponatów,
•    hałaśliwego zachowania się i biegania,
•    prowadzenia działalności handlowej, reklamowej bez zgody Dyrektora Muzeum,
•    pozostawiania rzeczy osobistych (torebki, bagaż, odzienie etc.) bez opieki,
18.    Zabrania się przebywania na terenie Muzeum:
•    osobom nietrzeźwym,
•    osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających,
•    osobom naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

IV.    ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1.    Muzeum wyposażone jest w instalację monitoringu.
2.    Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.
3.    Pracownicy Muzeum upoważnieni są do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Muzeum oraz do egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu.
4.    Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu będą wypraszane z Muzeum bez zwrotu kosztów zakupionych biletów.
5.    W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Muzeum zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania zwiedzania, przy czym zwiedzającym przysługuje zwrot kosztów zakupionych biletów.

V.    INFORMACJE DODATKOWE
1. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Za rzeczy pozostawione bez opieki Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.muzeum-kupiectwa.pl oraz w recepcji Muzeum.