Print this page

Rodo

Polityka prywatności zawiera informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

KLAUZULA INFORMACYJNA MUZEUM DAWNEGO KUPIECTWA W ŚWIDNICY

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodna z art. 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO)

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica, zwane dalej Muzeum.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w siedzibie administratora, telefonicznie: 74/852-12-91 lub elektronicznie: muzeum_sekretariat@poczta.onet.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- realizacji zadań statutowych Muzeum,
- promocyjnych,
- edukacyjnych,
- związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy,
- związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
- związanych z ochroną Pani/Pana interesów,
- związanych z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym,
- zapewnienia bezpieczeństwa (monitoring wizyjny).
4. Odbiorcą danych osobowych będą:
- podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
- podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,
- podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
- podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
- niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
- w przypadku organizacji konkursów, akcji promocyjnych, warsztatów i zajęć edukacyjnych, w których Pani/Pan może wziąć udział – dane osobowe będą przetwarzane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczonych nagród,
- w celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Muzeum zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,
- Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych zgodnie z art. 15 rozporządzenia oraz prawo ich sprostowania zgodnie z art. 16 rozporządzenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 rozporządzenia, prawo wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 rozporządzenia,
8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.