Print this page

Konkurs fotograficzny

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOZNAWCZE ZIEMI ŚWIDNICKIEJ”

Organizatorzy:
Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy,
Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”,
Nadleśnictwo Świdnica,
Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej.


Cele konkursu:
budzenie zainteresowań młodzieży walorami turystyczno-krajoznawczymi powiatu świdnickiego,
rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej „małej Ojczyzny”.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych miasta Świdnicy.
2. Konkurs jest indywidualny.
3. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia przedstawiająca walory turystyczno-krajoznawcze: przyroda ożywiona i nieożywiona oraz zabytki Świdnicy i powiatu świdnickiego.
4. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.
5. Uczestnik dostarcza na konkurs prace w postaci odbitek na papierze fotograficznym formatu A4 (297 x 210 mm). Nie będą przyjmowane zdjęcia w formie cyfrowej.
6. Fotografie należy opisać podając: imię i nazwisko autora zdjęcia, nazwę szkoły i klasy, nazwę obiektu oraz miejscowość w której się on znajduję.
7. Do zdjęć powinna być dołączona karta zgłoszeniowa wypełniona czytelnym pismem. Regulamin konkursu oraz Karta zgłoszeniowa będą dostępne na stronach internetowych:
www.muzeum-kupiectwa.pl
www.ks-j.pl
8. Fotografie nie spełniające kryteriów przedstawionych w regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
9. Prace należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs fotograficzny walorów przyrodniczo-krajoznawczych Ziemi Świdnickiej” w dniach od 1 do 30 września 2016 r.:
osobiście do sekretariatu Muzeum Dawnego Kupiectwa, Świdnica ul. Wewnętrzna 2 (od wtorku do piątku) w godzinach 9.00-15.00,
lub pocztą na adres: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica.
10. Z nagrodzonych oraz zakwalifikowanych przez Jury zdjęć zostanie przygotowana w październiku 2016 r. wystawa czasowa.
11. Po zakończeniu wystawy prace będzie można odebrać w Muzeum Dawnego Kupiectwa od 1 do 30 grudnia 2016 r. (w godz. 10.00 – 15.00) od wtorku do piątku. Prace nie odebrane przejdą na własność organizatorów.
12. Koszty dostarczenia/przesłania fotografii ponosi uczestnik konkursu.
13. Fotografie uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu.

NAGRODY
1. Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu oceni powołane przez Organizatorów Jury.
2. Prace zgłoszone do Konkursu zostaną ocenione według następujących kryteriów:
a) zgodność z zakresem tematycznym,
b) walory artystyczne i estetyczne.
3. O terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani. Dodatkowo informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatorów.
4. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za I, II i III miejsce.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.
6. Werdykt Jury jest nieodwołalny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz przeniesieniem praw autorskich w całości na rzecz Organizatorów.
2. Zgłaszający prace oświadcza, że jest autorem zdjęć nadesłanych na konkurs i nie naruszają one jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji w prasie oraz innych publikacjach pokonkursowych mających na celu reklamę konkursu fotograficznego.
4. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy.
5. W razie potrzeby dodatkowych informacji udziela:
Wiesław Rośkowicz - dyrektor Muzeum Dawnego Kupiectwa, tel. 74/8521291.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARTA ZGŁOSZENIOWA FOTOGRAFII
na konkurs fotograficzny „Walory przyrodniczo-krajoznawcze Ziemi Świdnickiej”

Prosimy umieścić niniejszą karę zgłoszeniową w kopercie wraz z fotografiami.


Prosimy wypełnić czytelnie:
Imię i nazwisko: ..............................................................
Adres zamieszkania: .......................................................................
Nazwa szkoły (z podaniem klasy): .................................................................
Nr telefonu/email: ...........................................................
Tytuł pracy/prac:
1. ......................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................


Akceptuję regulamin konkursu fotograficznego „Walory przyrodniczo-krajoznawcze Ziemi Świdnickiej”, zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w zbiorze danych organizatorów Konkursu oraz na ich przetwarzanie i wykorzystywanie w promocji Konkursu. Oświadczam, że jestem autorem zdjęć nadesłanych na konkurs i nie naruszają one jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.


..............................                        ...........................................
              data                                              czytelny podpis