Muzeum Dawnego Kupiectwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP  http://bip.swidnica.nv.pl//muzeum

Dane teleadresowe jednostki:

Muzeum Dawnego Kupiectwa

ul. Rynek 37

58-100 Świdnica

tel. +48 74 852 12 91

email: sekretariat@muzeum-kupiectwa.pl
 
 
Data publikacji strony internetowej: 2020-10-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-14

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
- brak możliwości zmiany wielkości liter na stronie
- brak podświetlania linków
- brak podwyższenia kontrastu (czarne tło, żółte litery)
 Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej:
- opis zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 
Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-10-14
 
Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (np. Tab, Shift+Tab, Enter, Backspace, klawiszy strzałek)
Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-10-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Skóra
e-mail: sekretariat@muzeum-kupiectwa.pl
Telefon: 74 852 12 91
Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: 74 8521291 lub drogą elektroniczną: sekretariat@muzeum-kupiectwa.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Dostępność architektoniczna:

  1. Do budynku Muzeum Dawnego Kupiectwa  prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Rynek 37 oraz od ul. Wewnętrznej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych . Wejścia są dostępne w godzinach pracy Muzeum Dawnego Kupiectwa.
  2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  3. W odległości 30 m znajduje się parking miejski z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych (w razie konieczności istnieje możliwość wjazdu na płytę rynku przed główne wejście muzeum).
  4. Do Muzeum może wejść osoba z psem asystującym.
  5. Budynek Muzeum jest budowlą czterokondygnacyjną. Budynek nie jest wyposażony w windę.