OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA MUZEUM DAWNEGO KUPIECTWA

plik PDF

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych dotyczących Państwa będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych przez Muzeum Dawnego Kupiectwa zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana osobowych jest Muzeum Dawnego Kupiectwa Rynek  37 tel: 74/852-12-91, adres e-mail:  sekretariat@muzeum-kupiectwa.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest telefonicznie 609010402 lub drogą elektroniczną krzysztof.olejniczak@comars.pl
  3. Pana/Pani dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  4. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
    

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.