Print this page

Strona główna

11.06.2019

Konkurs fotograficzny


------------
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Walory turystyczne i przyrodnicze Świdnicy i powiatu świdnickiego”

Organizatorzy:
Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy,
Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”,
Nadleśnictwo Świdnica,
Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej.

Cele konkursu:
budzenie zainteresowań młodzieży walorami turystyczno-krajoznawczymi powiatu świdnickiego,
rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej „małej Ojczyzny”.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie świdnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
2. Konkurs jest indywidualny.
3. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia przedstawiająca walory turystyczne i przyrodnicze Świdnicy i powiatu świdnickiego.
4. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.
5. Uczestnik dostarcza na konkurs prace w postaci odbitek na papierze fotograficznym formatu A4 (297 x 210 mm). Nie będą przyjmowane zdjęcia w formie cyfrowej.
6. Fotografie należy opisać podając: imię i nazwisko autora zdjęcia, nazwę szkoły (z podaniem klasy), nazwę obiektu oraz miejscowość, w której się on znajduje.
7. Do zdjęć powinna być dołączona karta zgłoszeniowa wypełniona czytelnym pismem. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa będą dostępne na stronach internetowych:
www.muzeum-kupiectwa.pl
www.ks-j.pl
8. Fotografie nie spełniające kryteriów przedstawionych w regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
Prace należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs walory turystyczne i przyrodnicze Świdnicy i powiatu świdnickiego” do 27 września 2019 r.:
osobiście do sekretariatu Muzeum Dawnego Kupiectwa, Świdnica ul. Wewnętrzna 2 (od wtorku do piątku) w godzinach 10.00-15.00,
lub pocztą na adres: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica.
9. Z nagrodzonych oraz zakwalifikowanych przez Jury zdjęć zostanie przygotowana w grudniu 2019 r. wystawa czasowa.
10. Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać w Muzeum Dawnego Kupiectwa od 1 do 14 lutego 2020 r., od wtorku do piątku w godz. 10.00–15.00. Prace nieodebrane nie będą przechowywane przez organizatorów.
11. Koszty dostarczenia/przesłania fotografii ponosi uczestnik konkursu.
12. Fotografie uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu.

NAGRODY
1. Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu oceni powołane przez Organizatorów Jury.
2. Prace zgłoszone do Konkursu zostaną ocenione według następujących kryteriów:
a) zgodność z zakresem tematycznym,
b) walory artystyczne i estetyczne.
3. O terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani. Dodatkowo informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatorów.
4. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za I, II i III miejsce.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.
6. Werdykt Jury jest nieodwołalny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy.
2. Dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji konkursu.
3. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów w celu realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek konieczny udziału w Konkursie.
4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Zgłaszający prace oświadcza, że jest autorem zdjęć nadesłanych na konkurs i nie naruszają one jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji w prasie oraz innych publikacjach pokonkursowych mających na celu reklamę konkursu fotograficznego.
10. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy.

W razie potrzeby dodatkowych informacji udziela:
Zbigniew Malicki z Działu Naukowo-Oświatowego Muzeum Dawnego Kupiectwa, tel. 74/8521291, e-mail: biblioteka@muzeum-kupiectwa.pl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARTA ZGŁOSZENIOWA
na konkurs fotograficzny „Walory turystyczne i przyrodnicze Świdnicy i powiatu świdnickiego”


Prosimy umieścić niniejszą kartę zgłoszeniową w kopercie wraz z fotografiami


Prosimy wypełnić czytelnie:
Imię i nazwisko: ..............................................................
Adres zamieszkania: .......................................................................
Nazwa szkoły (z podaniem klasy): .................................................................
Nr telefonu/email: ...........................................................
Tytuł pracy/prac:
1. ......................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................


Akceptuję regulamin konkursu fotograficznego „Walory turystyczne i przyrodnicze Świdnicy i powiatu świdnickiego”, zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w zbiorze danych organizatorów Konkursu oraz na ich przetwarzanie i wykorzystywanie w promocji Konkursu. Oświadczam, że jestem autorem zdjęć nadesłanych na konkurs i nie naruszają one jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.


..............................                        ...........................................
       data                                                 czytelny podpis
artykuł: