Print this page

Bilety i oferta muzealna

11.10.2018

Komunikat - stypendia w dziedzinie kultury


Komunikat
stypendia w dziedzinie kultury

      Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Świdnicy uchwałą nr XXXVII/394/17 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami oraz ustalenia ich wysokości do 30 listopada br. można składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury.

 

Zgodnie z przyjętymi warunkami i trybem:

1. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Świdnicy.
2. Stypendium może otrzymać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
 1) wykaże się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury,
czy opieki nad zabytkami;
  2) zamieszkuje w Świdnicy.
3. Stypendium służy wspieraniu rozwoju umiejętności artystycznych oraz upowszechnianiu kultury i opieki nad zabytkami.
4. Stypendium może być przyznawane jako:
  1) stypendium twórcze, w dziedzinach:
    a) literatura,
    b) sztuki wizualne,
    c) muzyka,
    d) taniec,
    e) teatr,
    f) film,
    g) opieka nad zabytkami,
 2) stypendium na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w zakresie animacji i edukacji kulturalnej.
5. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
  1) osoba zainteresowana;
  2) w przypadku osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekunowie;
  3) szkoły i uczelnie;
  4) instytucje kultury;
  5) organizacje pozarządowe, związki twórcze i inne podmioty, których statutowa działalność obejmuje zadania w zakresie kultury i sztuki.
6. Formularz wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do uchwały.
7. Osoba, której przyznano stypendium obowiązana jest do podpisania umowy określającej zobowiązania stron wynikające z przyznanego stypendium.
8. Stypendium może być przyznane maksymalnie na 12 miesięcy.
9. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach.
10. Miesięczna wysokość stypendium wynosi:
  1) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - 300 zł brutto;
  2) dla studentów – 400 zł brutto;
  3) dla osób pełnoletnich nieuczących się – 450 zł brutto.

Wnioski adresowane na Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji Pozarządowych – Referat Kultury, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 1a Biuro Obsługi Interesantów, w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

Ww. uchwała określająca warunki i tryb przyznawania stypendiów jest do wglądu w Referacie Kultury, pokój nr 317 (tel.74- 8562-836 v 74-8562-966) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.swidnica.bip-gov.info.pl.

Świdnica, 10.10.2018 r.

                                                                       Załącznik do uchwały
                                                                      nr XXXVII/394/17
                                                                      Rady Miejskiej w Świdnicy
                                                                      z dnia 27 października 2017 r.


                                                                      Prezydent Miasta Świdnicy

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami1. Dane podmiotu, który składa wniosek

………………………………………………………………………………………………
(Instytucja/Podmiot/ Nazwisko i imię)

………………………………………………………………………………………..…….
(adres , nr tel., e-mail)


2. Dane osobowe kandydata do stypendium:

………………………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię)

………………………………………………………………………………………………
(data urodzenia)

………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania , nr tel., e-mail)

………………………………………………………………………………………………
(miejsce pracy lub nauki)

2. Pozostałe informacje:

………………………………………………………………………………………………
(informacja o dorobku w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, czy opieki nad zabytkami*)

…………………………………………………………………………………….…………
(program stypendium obejmujący:
cel, na który ma być przeznaczone stypendium – ze wskazaniem zakresu określonego
w uchwale - ustęp 4 punkt 1 lub 2;
plan pracy w okresie pobierania stypendium;
termin jej zakończenia).

                          

 

                                                     ………………………………………….                                                                          (data, czytelny podpis Wnioskodawcy**)

 

 

 

* Do wniosku bezwzględnie należy dołączyć:
- dokumentację potwierdzającą dorobek w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, czy opieki nad zabytkami (dopuszcza się złożenie kserokopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem),
- prezentację multimedialną w przypadku twórczości wizualnej, np. fotografia, film itp.

** w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest instytucja/podmiot: czytelny podpis osoby/osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy)


Załącznik:
Oświadczenie kandydata                                      Oświadczenie kandydata
                      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami przez Urząd Miejski (Referat Kultury) w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 w celu realizacji procesu wyłonienia stypendystów.
                                          ……………………….………………….……………
                                                                  miejscowość, data
                                            i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę
artykuł: